Služba za Reklamacije

Poštovani posetioci i korisnici,

TR “FEHER MOTORS” (u daljem tekstu Prodavac) dosledno sledi važeću pravnu regulativu Republike Srbije i Pravilnik o zaštiti potrošača i načinu rešavanja reklamacija.

Ovaj Pravilnik propisuje sledeće :

-Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu u roku od četrnaest (14) dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova vezanih za proizvod. Ovaj rok počinje da teče od momenta kada je predmet ugovora dospeo u državinu potrošača. Troškovi vraćanja robe padaju na teret kupca.

-Potrošač ima pravo da u roku od šest (6) meseci od dana kupovine/preuzimanja proizvoda, podnese pismeni prigovor-reklamaciju u kome će argumentovano obrazložiti razloge podnošenja ovog zahteva.

-Potrošač nema pravo na reklamaciju ako se utvrdi da su nedostaci nastali njegovom krivicom (ukoliko je proizvod pretrpeo fizička oštećenja), ako ne sačuva fiskalni isečak kao dokaz da je proizvod kupljen kod subjekta kome se podnosi Zahtev za reklamaciju i ukoliko ne podnese Zahtev za reklamaciju u zakonski propisanom roku.

-Potrošač je dužan da uz Zahtev za reklamaciju priloži fiskalni isečak, odnosno račun o kupljenom proizvodu i stavi na uvid proizvod na koji se Zahtev za Reklamaciju odnosi.

Ukoliko Korisnik (u daljem tekstu Kupac) ustanovi da proizvod koji je primio ne zadovoljava kriterijume kvaliteta, (ima vidljive nedostatke, postoje promene na proizvodu iako je nov i slično) može se obratiti našoj Službi za reklamacije upućivanjem odgovarajućeg Zahteva našem Korisničkom Servisu putem elektronske pošte. Zahtev za reklamaciju ne mora imati specifičnu formu, ali se mora jasno naznačiti šta je predmet reklamacije, o kom proizvodu se radi, te datum kupovine, odnosno preuzimanja državine nad proizvodom.
Prodavac je dužan da elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije.

Na osnovu vaših navoda u dostavljenom Zahtevu za reklamaciju, utvrdićemo osnovanost uložene reklamacije, pregledom i testiranjem proizvoda, te nakon toga doneti odluku kojom se odobrava ili odbija uložena reklamacija, u zakonskom roku od osam (8) dana. Ukoliko je reklamacija opravdana, Služba za Reklamacije donosi odluku da se vaš Zahtev usvaja. Reklamirani proizvod će biti zamenjen za isti proizvod bez nedostataka. U slučaju zamene, Kupac je u obavezi da robu vrati bez oštećenja i tragova korišćenja. U suprotnom, Prodavac nije u obavezi da obavi zamenu. Ukoliko ne možemo da vam zamenimo proizvod jer ga više nema na lageru, možete preuzeti drugi proizvod u istoj vrednosti ili skuplji proizvod uz doplatu ili tražiti povraćaj novca. Troškove transporta robe u slučaju opravdane reklamacije snosi Prodavac. Krajnji rok za rešavanje Zahteva za reklamaciju je petnaest (15) dana. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Ukoliko vaša reklamacija nije opravdana, proizvod koji ste reklamirali vam vraćamo uz odluku da je vaš zahtev odbijen. Troškove transporta robe u slučaju neopravdane reklamacije snosi Kupac.

Budite sigurni da ćemo sve opravdane reklamacije prihvatiti, a neopravdane odbiti u duhu snažnog međusobnog poverenja na relaciji prodavac/kupac.